bhp

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy – co to jest i jak działa?

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) to wyodrębniona komórka organizacyjna w zakładzie pracy, która zajmuje się sprawami związanymi z ochroną życia i zdrowia pracowników oraz poprawą warunków pracy. Służba BHP może być jednoosobowa lub wieloosobowa, w zależności od liczby pracowników i występujących zagrożeń zawodowych.

Jakie są zadania służby BHP?

Do zakresu działania służby BHP należy:

– przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
– bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
– sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
– udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
– udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
– współpraca z lekarzem medycyny pracy oraz innymi specjalistami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa
i higieny pracy,
– prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprawowania nadzoru nad warunkami pracy oraz udostępnianie jej do kontroli organom uprawnionym do sprawowania nadzoru nad warunkami pracy,
– prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy.

Kto może zostać inspektorem BHP?

Inspektorem BHP może zostać osoba spełniająca następujące wymagania:

– posiada wykształcenie co najmniej średnie lub równorzędne,
– ukończyła kurs kwalifikacyjny dla inspektorów bhp lub studia podyplomowe z zakresu bhp albo posiada tytuł magistra inżyniera ochrony środowiska lub tytuł magistra inżyniera poświadczający ukończenie studiów wyższych na kierunku bhp albo specjalności bhp,
– posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy,
– posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku inspektora bhp.

Jakie są korzyści z szkoleń BHP?

Szkolenia BHP mają wiele korzyści dla pracodawców i pracowników. Niektóre z nich to:

– podnoszenie świadomości i kultury bezpieczeństwa wśród pracowników,
– zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
– poprawa warunków pracy i komfortu pracowników,
– ograniczenie kosztów związanych z utratą zdrowia lub życia pracowników, uszkodzeniem mienia lub przerwami w produkcji,
– unikanie kar i sankcji ze strony organów nadzoru nad warunkami pracy,
– budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy.

Gdzie można odbyć szkolenia BHP?

Szkolenia BHP można odbyć w różnych formach i miejscach. Możliwe opcje to:

– szkolenia stacjonarne – organizowane przez pracodawcę lub na jego zlecenie przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty,
– szkolenia online – dostępne przez internet na specjalistycznych platformach e-learningowych, które umożliwiają zdalne przyswajanie wiedzy teoretycznej oraz sprawdzanie jej poprzez testy online,
– samokształcenie kierowane – polegające na samodzielnym zapoznaniu się przez pracownika z materiałami szkoleniowymi udostępnionymi przez pracodawcę lub jednostkę prowadzącą szkolenie oraz potwierdzeniu nabytej wiedzy poprzez test pisemny lub ustny.

Podsumowanie

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezbędnym elementem funkcjonowania każdego zakładu pracy. Służba BHP zajmuje się kontrolą, doradztwem, profilaktyką i edukacją w zakresie ochrony życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy. Szkolenia BHP są obowiązkowe dla wszystkich pracowników oraz dla osób wykonujących prace na rzecz zakładu pracy na innej podstawie niż stosunek pracy. Szkolenia BHP dzielą się na szkolenia wstępne (przed rozpoczęciem wykonywania pracy) oraz okresowe (po upływie określonego czasu). Szkolenia BHP można odbyć w formie stacjonarnej, online lub samokształcenia kierowanego. Szkolenia BHP mają wiele korzyści dla pracodawców i pracowników, takich jak podnoszenie świadomości i kultury bezpieczeństwa, zapobieganie zagrożeniom zawodowym, ograniczenie kosztów związanych z nimi oraz budowanie pozytywnego wizerunku firmy.