Zarządzanie środowiskiem

Zarządzanie w ochronie środowiska

Zarządzanie środowiskiem wprowadza strategie mające na celu oszczędzanie energii, wody i zasobów oraz ograniczanie negatywnego wpływu działalności przemysłowej na środowisko. Zapoznaj się z opisem obowiązków w zakresie zarządzania środowiskowego i informacjami o tym, jak zostać menedżerem ds. Środowiska. Zarządzanie środowiskiem to interdyscyplinarna dziedzina, która współdziała z biznesem, nauką i prawem. Dziedzina ta obejmuje zrozumienie, w jaki sposób strategie biznesowe muszą się zmieniać w obliczu ograniczeń środowiskowych, zasad zrównoważonego rozwoju oraz wzrostu i poparcia społeczeństwa dla zielonych usług i produktów.

Zarządzanie w ochronie środowiska

Zarządzanie w OŚ musi być dobrze przemyślane. Dzieje się tak, ponieważ jest z tym ściśle związana obsługa przedsiębiorstw. Plan Zarządzania Środowiskowego lub EMP jest kluczowym narzędziem zapewniającym wdrożenie odpowiednich praktyk zarządzania podczas projektu lub operacji. Skutecznie wdrożony EMP zapewni zgodność z przepisami i warunkami zatwierdzania, a także wdrożenie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania środowiskowego. EMP opisuje, w jaki sposób Twój projekt lub operacje mogą wpłynąć na środowisko i określa zobowiązania, w jaki sposób te wpływy będą unikane, minimalizowane i zarządzane, tak aby były przyjazne dla środowiska. Plan zarządzania środowiskiem to plan specyficzny dla danego miejsca lub projektu opracowany w celu zapewnienia przestrzegania odpowiednich praktyk zarządzania środowiskowego podczas budowy i / lub eksploatacji. EMP to dokument zawierający wytyczne służące do planowania, wdrażania, pomiaru i osiągania zgodności z wymogami ochrony środowiska i łagodzenia skutków. Te wymagania dotyczące zgodności obejmują odpowiednie przepisy, zatwierdzenia specyficzne dla projektu i inne wymagania dla zainteresowanych stron.

Więcej informacji na: https://www.azman.pl/

O tym należy pamiętać!

Po opracowaniu EMP może być wymagane przedłożenie go organowi regulacyjnemu, klientowi lub innym zainteresowanym stronom do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu do robót staje się dokumentem zgodności, który musi być wdrożony przez całe kierownictwo, pracowników, wykonawców i podwykonawców. W związku z tym należy opracować EMP w celu zapewnienia, aby wszyscy pracownicy mogli zrozumieć potencjalne zagrożenia dla środowiska i wdrożyć kontrole w celu zarządzania tymi zagrożeniami  Aby zagwarantować, że EMP skutecznie zarządza ryzykiem środowiskowym, plan powinien określać, w jaki sposób środki zarządzania będą monitorowane i poddawane przeglądowi. Powinno to obejmować metodologię, częstotliwość i czas trwania działań w zakresie monitorowania i przeglądu. Powinien on również zawierać przesłanki uruchamiające działania naprawcze. 

Sprawdź: https://www.azman.pl/obsluga-przedsiebiorstw/