upadłości przedsiębiorstwa

Kiedy może zostać wydane orzeczenie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej w związku z upadłością przedsiębiorstwa?

Jeśli przedsiębiorca znajdzie się w stanie niewypłacalności, ma obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa w ciągu 30 dni od daty powstania takiego stanu. Niezłożenie wniosku w terminie może doprowadzić do nałożenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez sąd. Zakaz ten jest środkiem, który ma na celu zdyscyplinowanie nieuczciwych przedsiębiorców. Sprawdź, kiedy i wobec kogo może zostać orzeczony taki zakaz!

Jakie są przesłanki orzeczenia zakazu prowadzenia działalności?

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być orzeczony wyłącznie przez sąd. Ustanawia się go względem osób, które zaniedbały obowiązki nałożone w ustawie Prawo upadłościowe. Zgodnie z art. 373 wyżej wymienionej ustawy, sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia osoby, która ze swojej winy:

  • będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa,
  • faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie,
  • po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, w tym danych w postaci elektronicznej, do których wydania lub wskazania była obowiązana z mocy ustawy,
  • jako upadły po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości,
  • jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie.

Co jeszcze warto wiedzieć o zakazie prowadzenia działalności?

Sąd może oddalić wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli został złożony wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego, a rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli jest nieznaczny – zauważa ekspert z Kancelarii Legal Liability z Łodzi.

Przy orzekaniu zakazu prowadzenia działalności w związku z upadłością, sąd bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmowanych działań, np. obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego czy rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli. Sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności na okres od jednego do dziesięciu lat wobec osoby, której już co najmniej raz ogłoszono upadłość, z umorzeniem jej długów po zakończeniu postępowania upadłościowego, lub ogłoszono upadłość nie dawniej niż pięć lat przed ponownym ogłoszeniem upadłości.