Żywice epoksydowe

Właściwości i zastosowania powłok żywicznych

Obiekty budowlane często wymagają zabezpieczenia przed mogącymi wpłynąć na ich trwałość czynnikami zewnętrznymi o różnym charakterze od wody po chemikalia lub obciążenia mechaniczne. Do zabezpieczenia powierzchni można stosować różne rodzaje środków, które poprawią odporność użytych materiałów i przedłużą ich żywotność. Jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony będzie zastosowanie powłok żywicznych o odpowiednich parametrach.

Żywice epoksydowe i ich właściwości

„Powierzchnia materiałów budowlanych jest narażona na kontakty z różnymi czynnikami zewnętrznymi, które wpływają na jej trwałość i własności użytkowe. W wielu przypadkach użyty materiał musi nie tylko przenosić obciążenia, które wynikają z oddziaływań dynamicznych np. masy całej konstrukcji, ale również z rozmaitych sił dynamicznych. Powierzchnie mogą być zagrożone podwyższonym ścieraniem, udarami, oddziaływaniem chemikaliów, zwiększonym naciskiem punktowym czy działaniem promieni słonecznych, temperatury lub wody. W wielu przypadkach przeznaczenie konkretnej powierzchni wymaga, by miała ona odpowiednią gładkość np. z uwagi na możliwość utrzymania jej w czystości czy chroniła przed rozchodzeniem się wibracji. Sposobem na radzenie sobie z tak różnorodnymi wymaganiami jest stosowanie na powierzchniach tradycyjnych materiałów np. betonu lub żelbetu specjalnych powłok, które są w stanie zapewnić zwiększoną wytrzymałość na określone typy oddziaływań. Do popularnych metod należy używanie w tym celu żywic epoksydowych” – informuje przedstawiciel firmy Immerbau, specjalizującej się w produkcji zapraw budowlanych oraz materiałów do ochrony betonu.

Żywice epoksydowe to bardzo pojemna kategoria, w której mieści się wiele środków o różnym przeznaczeniu i działaniu. Cechą wspólną tego rodzaju substancji jest ich chemoutwardzalność. Substancja w postaci cieczy lub ciała stałego zawierające polarne pierścienie epoksydowe po wprowadzeniu do niej specjalnego utwardzacza ulega usieciowaniu, w wyniku którego powstaje trwała struktura o właściwościach uzależnionych od cech wykorzystanych substancji. Utwardzacze są więc dobierane tak, by uzyskać odpowiednie właściwości finalnego produktu, a także zagwarantować możliwości jego stosowania – zakres wymaganych do utwardzenia temperatur lub tzw. czas życia, czyli okres upływający od połączenia żywicy z utwardzaczem do wystąpienia pełnej polimeryzacji.

Żywice epoksydowe odznaczają się wieloma różnymi właściwościami, które przesądzają o ich użyteczności. Po utwardzeniu zyskują wysoką wytrzymałość mechaniczną – na ścieranie, uderzenia, nacisk i rozciąganie. Mogą oferować zarówno dużą twardość, jak i elastyczność, są również odporne na działanie wody, chemikaliów i temperatury. Ważną cechą jest gładka i pozbawiona porów powierzchnia oraz dobre przyleganie do wszelkiego rodzaju powierzchni, dzięki zdolności do wnikania w szczeliny i pory. Bardzo istotną właściwością cechą żywic epoksydowych jest również fakt, że większość z nich występuje albo w formie płynnej, albo półstałej, co ułatwia ich aplikację. Żywice epoksydowe wykorzystuje się jako powłoki izolacyjne, które mają chronić przed działaniem substancji chemicznych, przenikaniem wody i ścieraniem. Często są używane jako posadzki przemysłowe, warstwy zabezpieczające zbiorniki i instalacje przeznaczone na wodę do celów pitnych, przemysłowych bądź przeciwpożarowych, a także ścieki lub ciecze zawierające agresywne związki chemiczne, jak również nawierzchnie, które są szczególnie narażone na ścieranie – klatki schodowe, chodniki, podjazdy i rampy.

Gdzie mogą być wykorzystywane powłoki żywiczne?

Wśród najczęstszych zastosowań powłok z żywic polimerowych znajduje się wykonywanie przy ich pomocy posadzek przemysłowych, a także nawierzchni przeznaczonej do wzmożonego ruchu pieszych lub pojazdów. Posadzki wylane z żywicy są jednolite i wyróżniają się wysoką szczelnością – za sprawą swej gładkości są odporne na wnikanie wody, zanieczyszczeń oraz substancji chemicznych. Powłoki żywiczne układane jako posadzki zapobiegają pyleniu, ścieraniu się nawierzchni, a także zarysowaniom i odspajaniu się większych lub mniejszych fragmentów, ponieważ wydatnie zwiększają odporność podłoża na nacisk oraz udary. Ilość potrzebnych zabiegów związanych z czyszczeniem oraz konserwacją jest niewielka, czynności te są również łatwe do wykonania z uwagi na brak spoin. Podnoszą poziom bezpieczeństwa, zapobiegając powstawaniu ubytków oraz gwarantując dobrą przyczepność, a w wielu przypadkach także właściwości antypoślizgowe.

Dzięki możliwości wzbogacania żywicy epoksydowej w dodatkowe składniki w postaci wypełniaczy np. kwarcu, łatwo kształtować nie tylko jej cechy użytkowe – m.in. odprowadzanie ładunków elektrostatycznych czy wytrzymałość na wysoką temperaturę – ale również na walory wizualne – wybarwienie, połysk, a nawet obecność elementów dekoracyjnych, co szczególnie istotne np. w przypadku obiektów handlowych i usługowych. Co ważne, żywice epoksydowe mogą być stosowane zarówno do wykonania warstw ochronnych, jak i posadzek jedno- oraz wielowarstwowych. Można je z powodzeniem układać w nowo budowanych obiektach, ale także wykorzystywać do renowacji uszkodzonych powierzchni. Trzeba też podkreślić, że mimo tego, iż wylewanie żywicy wymaga bardzo dobrze przygotowanego podłoża, to sam proces nie jest skomplikowany, choć w przypadku powłok wielowarstwowych konieczne jest odczekanie, aż poprzednio nałożona powłoka ulegnie całkowitemu utwardzeniu.

Żywice epoksydowe sprawdzają się też dobrze przy zabezpieczaniu zbiorników – zarówno przeznaczonych na wodę, jak i na agresywne związki chemiczne. Ma to szczególnie duże znaczenie przy zabezpieczaniu zbiorników z betonu i żelbetonu o dużej pojemności np. przeznaczonych do użytku w oczyszczalniach ścieków, zakładach przemysłowych, biogazowniach, gospodarstwach rolnych do przechowywania gnojówki i gnojowicy. Powłoki z żywicy będą więc szczególnie przydatne w budynkach hodowlanych oraz instalacjach przeznaczonych do ich obsługi za sprawą swej odporności na biogeniczny kwas siarkowy powstający podczas fermentacji białek roślinnych i zwierzęcych, w wyniku wytwarzania się dwutlenku siarki, który rozpuszczony w wodzie daje kwas siarkawy, a następnie siarkowy, będący przyczyną szybkiego niszczenia struktury betonu i żelbetonu. Warstwy żywicy epoksydowej będą niezbędne także w silosach do produkcji kiszonki, w oborach i halach udojowych.

Powłoki żywiczne Immerbau

W ofercie firmy Immerbau można znaleźć szeroki wybór żywic epoksydowych dwu- i trójskładnikowych, które pozwalają na wykonanie wytrzymałych i trwałych powłok zabezpieczających powierzchnie narażone na działanie chemikaliów oraz obciążenia mechaniczne. W przypadku konieczności zabezpieczenia powierzchni poziomych przed działaniem warunków atmosferycznych, w tym szczególnie działaniem wody, a także obciążeniami mechanicznymi związanymi z naciskiem lub ścieraniem znakomicie sprawdzi się dwuskładnikowy preparat Immerdur Top. Gwarantuje dobrą przyczepność do podłoża zarówno betonowego, jak i składającego się z elementów stalowych. Zapewnia odporność na czynniki chemiczne oraz dobrą elastyczność, istnieje także możliwość dodania do niego wypełniacza w postaci piasku kwarcowego, co znacznie zwiększa odporność na ścieranie. Posadzki i powierzchnie zabezpieczane preparatem Immerdur Top mogą być w pełni obciążane już po 7 dniach od wylania, a lekki ruch jest możliwy już po 8 godzinach.

Dostępne są także produkty z serii Protect, które zapewniają bardzo dobrą ochronę przed biogenicznym kwasem siarkowym (KSK), nadają się więc szczególnie dobrze do zabezpieczania obiektów związanych z produkcją rolną oraz gospodarką wodno-ściekową. Preparat Immerdur Protect 800 TX sprawdzi się przy ochronie podłoża betonowego, żelbetowego, murowanego oraz kamiennego. Może być stosowany jako ochrona przeciwwodna w obiektach hydrotechnicznych, a także w obiektach budownictwa ogólnego. Będzie użyteczny przy zabezpieczaniu przed działaniem substancji agresywnych chemicznie np. w oczyszczalniach ścieków czy infrastrukturze przesyłowej. Środek jest odporny na kwasy i zasady, wyróżnia się też znakomitą przyczepnością do podłoża. Klasa odporności na ścieranie uzyskiwana przez Immerdur Protect 800 XT to AR0,5, na uderzenia to IR4, a twardość ShA po 7 dniach to 100°. Preparatem o podobnej charakterystyce jest trójskładnikowy Immerdur Protect 803, będący również żywicą epoksydowo-krzemianową z utwardzaczem aminowym.

Preparatem, który poza odpornością chemiczną, w tym na kwasy i zasady oraz na uszkodzenia mechaniczne, charakteryzuje się wysoką elastycznością, jest ImmerNano Flex. Jest to żywica poliuretanowo-krzemianowa nadająca się do podłoży murowanych, betonowych, żelbetowych i kamiennych, która znakomicie znosi obecność zasad i kwasów, także biogenicznego kwasu siarkowego. Nadaje się do zabezpieczania obiektów hydrotechnicznych i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, konstrukcji służących do gospodarki ściekowej, a także do budownictwa przemysłowego i ogólnego. Można go używać wewnątrz i na zewnątrz. Po 24 godzinach od wykonania powłoki może ona znosić lekkie obciążenia, a pełną wytrzymałość zyskuje po 7 dniach. Twardość ImmerNano Flex wynosi 80° w skali ShA po 7 dniach od ułożenia. Minimalna grubość układanej warstwy to 1,5 mm. Zbliżone właściwości ma ImmerNano Top, będący uelastycznioną żywicą polimerowo-krzemianową o wysokiej chemoodporności.