operat szacunkowy

Rzeczoznawca majątkowy i jego praca – czym jest operat szacunkowy?

Praca, którą wykonuje rzeczoznawca majątkowy, zawiera szereg różnorodnych działań. Ich efektem jest sporządzanie opinii na temat wartości wycenianej nieruchomości w postaci operatów szacunkowych. Czym jest operat szacunkowy, co powinien zawierać i w jakim celu jest wykonywany?

Co warto wiedzieć o operacie szacunkowym?

Operat szacunkowy to dokument przedstawiający proces działań wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego, które prowadzą do określenia wartości nieruchomości. Dokument ten przedstawia również proces szacowania wartości. Aby w sposób jak najbardziej rzetelny wykonać wycenę nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy musi wykonać wizję lokalną, czyli przyjechać na nieruchomość, ocenić jej stan i czynniki wpływające na wartość. Wstępna ocena w połączeniu z:

  • dokumentami dotyczącymi przedmiotu wyceny,
  • analizą lokalnego rynku
  • oraz informacjami odnośnie przeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikających z dokumentów planistycznych

pozwala rzeczoznawcy majątkowemu przystąpić do procesu szacowania nieruchomości i przygotowania operatu szacunkowego. Dokument ten, w zależności od celu wyceny, a także rodzaju i połażenia wycenianej nieruchomości, jej infrastruktury technicznej, stanu zagospodarowania, dostępnych danych o cenach, dochodach i cechach podobnych nieruchomości, pozwala na stworzenie kompleksowej wyceny. Rzeczoznawca majątkowy (np. http://www.wycenawlodarczyk.pl/) tworząc operat majątkowy, może wykorzystać różne podejścia, metody i techniki szacowania wartości nieruchomości. Możliwe jest zastosowanie podejścia porównawczego, dochodowego, kosztowego, jak i mieszanego.

Gotowy operat szacunkowy obejmuje poza samą wyceną także wybraną przez rzeczoznawcę majątkowego metodykę wyliczeń oraz wynik końcowy w postaci wartości nieruchomości. Operat szacunkowy zawiera również dokumentację fotograficzną, badanie księgi wieczystej czy w zależności od rodzaju nieruchomości dokumentację geodezyjną (m.in. wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej). Operat szacunkowy jest dokumentem, który opatrzony podpisem rzeczoznawcy majątkowego, stanowi wynik końcowy całego procesu wyceny nieruchomości.

Dla jakich celów rzeczoznawca majątkowy sporządza operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to innymi słowy dokument, który potwierdza wartość nieruchomości. Cel jego sporządzenia może być różny i może wynikać z odrębnych przepisów prawa bądź indywidualnych potrzeb Zamawiającego. Najczęściej sporządzany jest on dla potrzeb ustalenia ceny kupna – sprzedaży nieruchomości, podczas ustalania wielkości zabezpieczenia kredytu, czy ustalenia wysokości darowizny. Rzeczoznawca majątkowy sporządza operat szacunkowy także dla celów podziału majątku wspólnego, czy też potrzeb negocjacji. W zależności od potrzeb, wycena nieruchomości może mieć również inne przyczyny i cele, a wszystko zależy od indywidualnych potrzeb właścicieli nieruchomości. Za każdym razem rzeczoznawca majątkowy w sposób indywidualny podchodzi do nieruchomości i przedstawia czynniki, które w sposób korzystny i niekorzystny wpływają na wartość nieruchomości. Więcej przeczytasz na http://www.wycenawlodarczyk.pl/wycena-nieruchomosci-tychy/