REGON

REGON – czym jest i jak go uzyskać?

Definicję REGONu odnaleźć można w §1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (zwane dalej Rozp. RM). Przepis ten stanowi, że REGON jest krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej.

Czym są podmioty gospodarki narodowej można dowiedzieć się z art. 2 pkt 11 ustawy o statystyce publicznej. W artykule tym wyjaśnione jest, że podmiot gospodarki narodowej to:

 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Wobec tego uznaje się, że REGON to numer identyfikacyjny przedsiębiorcy. Rejestr REGON jest stale aktualizowanym zbiorem najważniejszych informacji o danych podmiotach gospodarczych. Prowadzony jest w formie systemu informatycznego w postaci centralnej bazy danych.

W rejestrze REGON znajdują się następujące informacje:

 • nazwa i adres siedziby
 • NIP – jeśli został nadany
 • numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej
 • nazwisko i imiona albo firma wspólników spółki cywilnej wraz z numerem PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność
 • forma prawna i forma własności
 • wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności
 • nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego
 • nazwa rejestru i nadany przez ten organ numer
 • przewidywana liczba pracujących

Daty:

 • powstania podmiotu,
 • rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności
 • wpisu do ewidencji lub rejestru
 • zakończenia działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru
 • wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów

Na numer REGON składa się z 9 cyfr, które przypisane są konkretnemu przedsiębiorcy. Osiem pierwszych stanowi liczbę porządkową, dziewiąta zaś jest cyfrą kontrolną.

Jeśli REGON składa się z 14 cyfr, oznacza to, że należy do jednostki lokalnej. Dziewięć pierwszych cyfr to numer identyfikacyjny przedsiębiorcy (regon) takiego przedsiębiorcy, a cztery kolejne są liczbą porządkową utworzonej jednostki lokalnej, czternasta cyfra jest cyfrą kontrolną całego numeru identyfikacyjnego (REGON).

Jednostką lokalna jest to zakład, filia lub oddział danego przedsiębiorstwa, z założenia położone są one w innym miejscu niż siedziba główna. Zakłada się również pracuje tam min. jedna osoba.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają:

 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów

Gdzie składa się wniosek o przyznanie numeru REGON?

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi – w momencie złożenia wniosku o wpis do CEIDG, automatycznie wysłany zostaje również wniosek o nadanie numeru REGON. Odbywa się to za pośrednictwem urzędu gminy/miasta.

Jest to działanie zgodnie z obowiązującą zasadą “jednego okienka rejestracyjnego dla przedsiębiorcy”, gdzie CEIDG wysyła informacje do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), który to automatycznie przyznaje wspomniany numer.

Podmioty objęte KRS – analogicznie do powyższej sytuacji odbywa się to automatycznie w momencie wystąpienia z wnioskiem o wpis do KRS. W tym wypadku to właśnie ten organ składa odpowiednią prośbę do GUS’u.

Co ważne – nadanie REGON jest bezpłatne.

Podmioty niezarejestrowane w CEIDG ani KRS – muszą ubiegać się o nadanie REGON, składając odpowiedni wniosek do Głównego Urzędu Statystycznego.

——

Marek Matuszek – 4profit.com.pl