analizy wody

Podstawowe wskaźniki jakości wody

Woda to niezbędna do życia substancja, która stanowi główny składnik większości organizmów występujących na Ziemi. Ludzie wykorzystują ją również w celach sanitarno-bytowych. Ma szerokie zastosowanie w przemyśle. Woda, ze względu na rodzaj przeznaczenia, powinna spełniać określone normy. Należy ją regularnie badać, aby była bezpieczna dla zdrowia oraz nie podnosiła kosztów związanych z eksploatacją urządzeń stosowanych przy jej użyciu.

Regularnie wykonywana analiza wody pozwala ocenić wskaźniki jakościowe, które określają ilość oraz rodzaj zanieczyszczeń. Rozróżnia się wskaźniki fizyczne, biologiczne oraz chemiczne.

Do fizycznych wskaźników wody zalicza się smak oraz zapach, który powodowany jest obecnością gazów oraz innych cząsteczek wprowadzonych do wody razem ze ściekami. Zalicza się temperaturę, a także mętność, którą wywołują zawiesiny organiczne i nieorganiczne, np. trudnorozpuszczalne wodorotlenki. „Oznaczyć ją można przy użyciu metody nefelometrycznej lub wizualnej, turbidymetrycznej. Barwa wody może wynikać z dopływu odpadów organicznych, ścieków lub obecności innych substancji, takich jak żelazo czy siarka. Do oznaczenia intensywności barwy wody stosuje się skalę wzorca platynowo-kobaltowego lub metodą spektrofotometryczną” – wyjaśnia specjalista z laboratorium ESC Global.

Które wskaźniki chemiczne i biologiczne określane są w analizie wody?

Wskaźniki chemiczne wody to m. in:

  • odczyn pH – pomiar odbywa się metodą kolorymetryczną lub potencjometryczną, wysokie wartości pH mogą być np. wynikiem zanieczyszczenia wody ściekami alkalicznymi,
  • twardość – zależy od stężenia w wodzie jonów wapnia i magnezu, wysoka zawartość powoduje powstawanie kamienia kotłowego,
  • zasadowość – wywołana jest obecnością wodorowęglanów i węglanów, oznaczenie odbywa się metodą miareczkowania wobec wskaźników, takich jak fenoloftaleina i oranż metylowy, a także metodą miareczkowania potencjometrycznego,
  • kwasowość – może być wynikiem obecności zanieczyszczeń ściekowych lub kwasów humusowych, w przypadku kwasowości mineralnej woda ma charakter korozyjny,
  • chlorki – oznacza się je np. metodą Mohra; wysoka zawartość chlorków może przyspieszać zjawisko korozji.

Biologiczne wskaźniki określane są poprzez zawartość w wodzie liczby bakterii Escherichia coli, enterokoków kałowych, clostridium perfringens, a także innych mikroorganizmów w 37⁰C po 48h.

Gdzie wykonać badanie wody?

Wykonanie analizy wody można zlecić w terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub w laboratorium kontroli środowiska. Istnieją również specjalistyczne firmy zajmujące się oczyszczaniem wody, które oferują badanie fizykochemiczne wody w pakiecie z urządzeniem uzdatniającym. Określenie podstawowych wskaźników jakości wody jest szczególnie ważne, kiedy woda pozyskiwana jest z przydomowej studni. W przypadku wodociągów, np. miejskich, za badanie wody odpowiadają zarządcy.