Mechanizm pozwu zbiorowego

Jeśli grupa osób jest poszkodowana w tej samej sprawie, może dochodzić swoich roszczeń wspólnie, na drodze pozwu zbiorowego. Na czym to polega?

Specyficzna forma prawna

Pozew zbiorowy jest formą prawną pozwalającą na ochronę konsumentów przed szkodami, jakich źródłem mogą być niebezpieczne produkty lub klauzule w umowach, zawieranych przez nich z różnymi podmiotami. Ma ona zastosowanie w postępowaniu cywilnym. Składając pozew zbiorowy dana grupa poszkodowanych osób może bardziej skutecznie dochodzić swoich roszczeń.

Konstrukcję pozwu zbiorowego oraz zasady posługiwania się nim określa Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z dnia 17 grudnia 2009 roku, która weszła w życie z dniem 17 lipca 2010 roku.

Aby móc złożyć pozew zbiorowy grupa poszkodowanych musi liczyć odpowiednią liczbę osób. W przeciwnym wypadku należy dociekać swoich praw na drodze cywilnej samodzielnie.

Kiedy pozew zbiorowy ma zastosowanie?

Pozew zbiorowy może zostać złożony przez grupę osób poszkodowanych, liczącą sobie co najmniej 10 osób. Roszczenie, którego dotyczy pozew musi być tego samego rodzaju, a dla każdego z członków grupy musi być określona taka sama wysokość roszczeń. Wyjątkiem od tej reguły jest podzielenie grupy na podgrupy, z których każda powinna liczyć co najmniej dwie osoby.

Jak przygotować pozew zbiorowy?

Pierwszym krokiem do złożenia w sądzie pozwu zbiorowego jest zgromadzenie wymaganej liczebnie grupy osób poszkodowanych w tej samej sprawie. Można tego dokonać za pośrednictwem m.in. fundacji. Zajmuje się takimi sprawami Fundacja Ochrony Zbiorowej. Pozew zbiorowy wymaga również prawidłowego przygotowania wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym. Taki dokument musi uwzględniać wszelkie okoliczności zdarzenia, z których wynika, że dochodzone roszczenia są tego samego, jednego rodzaju. Mogą one dotyczyć rzeczy lub pieniędzy. W tym drugim przypadku we wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym należy określić sumę roszczeń finansowych dla każdego z poszkodowanych lub ich podgrup.

Kolejnym krokiem jest wybór reprezentanta grupy poszkodowanych, którego nazwisko zostanie wpisane we wniosku wraz z oświadczeniem powoda. Należy dołączyć do tego dokumentu oświadczenia poszczególnych poszkodowanych o przystąpieniu do grupy składającej pozew zbiorowy. Wniosek musi być zaopatrzony w umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem. To reprezentant wytacza powództwo, a może nim być członek grupy lub rzecznik konsumentów.