certyfikat Solida Firma

Kodeks dobrych praktyk i jego znaczenie w budowaniu renomy przedsiębiorstwa

Chociaż z punktu widzenia przedsiębiorstw najważniejszym celem jest maksymalizacja zysków z prowadzonej działalności, współcześnie takie podejście nie zdaje egzaminu w kontekście budowania relacji ze wspólnikami i klientami. Wyznacznikiem atrakcyjności przedsiębiorstwa nie jest już wyłącznie wysoka jakość oferowanych produktów i usług, ale też etyczne postępowanie wobec pracowników oraz szacunek środowiska, w którym funkcjonuje firma.

Co to jest kodeks dobrych praktyk?

Zgodnie z definicją proponowaną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kodeks dobrych praktyk to „zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania”. Jak wynika z powyższej definicji, standardy wyznaczane przez kodeks dobrych praktyk nie są regulowane przez obowiązujące przepisy prawne, ale ustalane przez przedsiębiorców, a zwykle zrzeszenia branżowe.

Zasady formułowane w kodeksie dobrych praktyk nie zawsze są zgodne z celami ekonomicznymi przedsiębiorstwa, ale skupiają się na zaspokojeniu potrzeb jego interesariuszy, a więc pracowników, inwestorów, partnerów (np. dostawców) i wreszcie konsumentów. Warto zauważyć, że przestrzeganie reguł, które nie służą natychmiastowemu zyskowi przedsiębiorstwa, nie oznacza strat. Przeciwnie, postępowanie zgodnie z kodeksem dobrych praktyk wiąże się długofalowymi zyskami, których źródłem jest wzrost zaufania partnerów biznesowych i klientów, co z kolei wynika z pozytywnego wyróżnienia się firmy na tle konkurencji.

Kodeks dobrych praktyk jako narzędzie budowania renomy firmy

Podwalin dla tworzenia kodeksów dobrych praktyk należy upatrywać w teorii społecznej odpowiedzialności biznesu i w praktyce kodeks realizuje właśnie jej założenia.

Do dobrych praktyk w przedsiębiorstwie możemy zliczyć więc m.in. gotowość do prowadzenia dialogu społecznego (co pozwala unikać potencjalnych konfliktów z interesariuszami), dążenie do podnoszenia standardów środowiskowych w zakresie ochrony środowiska, niepoddających się jeszcze regulacjom prawnym (co sprzyja budowaniu wizerunku marki proekologicznej), czy poprawę warunków zatrudnienia (dzięki czemu firma zyskuje lojalnych pracowników).

Stosowanie dobrych praktyk w przedsiębiorstwie jest postrzegane przez klientów podobnie jak certyfikaty jakości przyznawane przez zewnętrzne, a więc niezależne organizacje, takie jak np. certyfikat Solida Firma. Również w przypadku przestrzegania zasad przyjętego kodeksu dobrych praktyk, weryfikacja dokonywana jest przez organy zewnętrzne organizacji branżowej. Nie mówimy zatem tutaj o wartościach wyłącznie deklarowanych.

Jak wynika z powyższego omówienia oraz przytoczonych przykładów, przyjęcie i przestrzeganie kodeksu dobrych praktyk ma olbrzymie znaczenie dla budowania renomy przedsiębiorstwa. Takie działanie wpływa z jednej strony na popularność przedsiębiorstwa wśród konsumentów (funkcja marketingowa), z drugiej zaś pozwala budować trwałe, oparte na szacunku i wzajemnym zaufaniu relacje z pozostałymi interesariuszami.