Ocenie oddziaływania na środowisko

Ekspertyzy oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji

Niektóre inwestycje, np. zakłady chemiczne czy zakłady przetwarzania odpadów mogą mieć bardzo znaczący, negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zanim rozpoczniemy realizację takiego przedsięwzięcia konieczne jest uzyskanie stosowanych decyzji administracyjnych oraz pozwoleń. Do ich wydania niezbędne jest z kolei przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko inwestycji.

Czym jest ocena oddziaływania na środowisko?

-Ocena oddziaływania na środowisko, w skrócie OOŚ to podstawowy instrument prawny z zakresu ochrony środowiska – mówi specjalista firmy Ekolab – Jest to postępowanie, którego zadaniem jest określenie wpływu, jaki planowane przedsięwzięcie (np. wydobycie surowców naturalnych, zbieranie i przetwarzanie odpadów, czy budowa danego obiektu) może mieć na lokalne środowisko. Do przeprowadzenia oceny niezbędne są raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dostarczone przez osobę lub firmę planującą realizację danej inwestycji. Zgodnie z konwencją z Aarhus postępowanie oceny oddziaływania na środowisko musi zapewniać możliwość udziału społeczeństwa.

Co podlega OOŚ?

Ocenie oddziaływania na środowisko podlegają koniecznie wszystkie planowane przedsięwzięcia, które zostały uznane za mogące zawsze lub potencjalnie znacząco wpływać na środowisko naturalne. Jedne i drugie rodzaje przedsięwzięć zostały zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku obszarów chronionych, takich jak Natura 2000 nie ma ustalonej listy – procedura OOŚ wszczynana jest zawsze, jeśli zachodzi podejrzenie, że realizowane na obszarze chronionym przedsięwzięcie, niezależnie od jego charakteru, będzie miało wpływ na stan środowiska naturalnego. Wyjątkiem są jedynie sytuacje, jeśli dane przedsięwzięcie zostało ujęte w planie ochrony danego obszaru. Dla niektórych inwestycji w ramach postępowania OOŚ konieczne jest sporządzenie raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport taki poza opisem przedsięwzięcia zawiera również opis stanu okolicznej przyrody, w tym obiektów chronionych oraz analizę możliwych skutków realizacji przedsięwzięcia dla środowiska, a także lokalnych społeczności.

OOŚ a decyzja środowiskowa

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia jest końcowym etapem oceny oddziaływania na środowisko. Wydanie decyzji zajmuje się organ prowadzący OOŚ, np. regionalna dyrekcja ochrony środowiska, wójt, starosta, burmistrz lub prezydent miasta.