Pomiar hałasu

Częstotliwość wykonywania pomiarów hałasu?

Będąc właścicielem firmy, w której pracownicy zarażeni są na stały hałas, jesteśmy zobowiązani do wykonywania jego regularnych pomiarów. Zobowiązanie to wynika z przepisów prawnych, a prawodawca przewiduje kary za niezastosowanie się do rozporządzenia. Jak często należy wykonywać pomiary hałasu? Jak długo przechowywać wyniki wykonanych badań?

Częstotliwość wykonywania badań

Pomiary środowiskowe to badania wszystkich czynników zagrażających zdrowiu i życiu pracowników. Pomiar hałasu na stanowisku pracy należy do czynników, sprawdzanych podczas pomiarów środowiskowych. Pomiar hałasu dotyczy:

  • hałasów zwykłych
  • hałasów ultradźwiękowych
  • drgań mechanicznych oddziałujących na ciało przez kończyny górne
  • drgań mechanicznych o działaniu ogólnym.

Pomiary hałasu wykonuje się raz na dwa lata pod warunkiem, że zbadane podczas pomiarów natężenie hałasu mieści się w granicach od 0,2 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego w miejscu pracy natężenia. Jeśli wartość badanego czynnika była wyższa niż 0,5, następne pomiary należy prowadzić co najmniej raz w roku. Co ciekawe, jeśli podczas pomiarów wykonywanych w odstępie dwóch lat wartość badanego współczynnika nie przekroczyła 0,2, pracodawca ma prawo odstąpienia od konieczności wykonywania badań.

Przechowywanie wyników pomiarów

Pracodawca zobowiązany jest do każdorazowego wykonywania pomiarów oraz badań, jeśli zmianie uległo wyposażenie techniczne miejsca pracy, proces technologiczny lub sposób wykonywania pracy przez pracowników. Rozporządzenie to jest zasadne, jeśli zmiany związane są ze wzrostem poziomu emisji hałasu, zmianą częstotliwości oraz poziomu narażenia pracowników przebywających na stanowisku pracy. Wyniki przeprowadzonych badań oraz pomiarów pracodawca zmuszony jest przechowywać przez okres trzech lat od daty wykonania badania. Co więcej, pracodawca ma obowiązek przedstawić wyniki pomiarów wszystkim narażonym na hałas pracownikom, udostępnić ich wyniki do publicznego wglądu oraz wyjaśnić skutki narażenia na hałas.